عین

بی نقطه وخمیده قامت با صورتی به غمگینی آفتاب های باییزی

شین

بر نقطه و نشسته برزانوی خاطرات برگزیدهام که دیگر هق هق را نوازش نمیکند

قاف

قهر آلود تر از عین با صورتی به امید روزهایی که قرار است بیاید

ع-ش-ق

سه حرف که تمام کلمات را با جادوی خود تسخیر کرده اند

برای توکه هیچ نمیدانی از حروف گمگشته زندگیم با این سه حرف هیچ کلمه ای به جز یک کلمه نمیتوان ساخت

من ساختم

حالا تواگر نمیسازی خرابش نکن...........

نوشته از فرزاد حسنی