حرف اول سلام

یاران پرشینی امیدوارم تا اینجای تابستون بهتون خوش گذشته باشه

یک چند روزی می رم سفر  نیستم

  حرف آخر: نذارید که بیشتر از این بشه رنج و دردم

غصه نخورید می رمو زود بر می گردمخنده