حرفاول:سلام یاران پرشینی

یادش بخیر برنامه کوله پشتی و فرزادحسنی

یک روز گفت روزشماری برای لیله الرغائب گذاشتیم.

بعد تو اون برنامه فهمیدم که اولین جمعه ماه رجب رو می گن لیلهالرغائب و هرآرزویی داری برآورده میشه.

بازم یک فرت از طرف خدا برای برآورده شدن آرزوها

حرف آخر:هرچی آرزوی خوبه مال شما

منم آرزومند آرزوهاتون