حس اول :تو رو دیدن از نگات منظره چیدن

حس دوم :افتخار از تو گفتن و شنیدن

حس سوم :عطر یادت تو هوای من بیچیدن

حس بعدی :زیر بارون مزه عشقو چشیدن .لمس یادت ته دنیا .کشف یک خاطره گم .حس بیدار شدن صبح

حس آخر :حس بنجم

لبخند