تقویم زندگیمو  ورق می زنم میبینم 27 مهر امسال 20 + 7 ساله میشم

27=27  ترازوی زندگیم خد ایا درسته