و باز برای سمیه دختر ماه مهر تولدی دیگر  پاییزی دیگر  مهری دیگر در کنار برگ های خسته

در تولدم ب من مهر هدیه  کن