حرف اول : پائیزه پائیزه تو گلخونه چشمون سیات گلریزه گلریزه 

میگن پائیز فصل عاشقیه پس عاشقا پائیزتون مبارک ، مهربونا مهرتون مبارک لبخند

جشن تولد آدم مثل قرار بی قرار , قراری که تو نمیتونی به کسی بگی اما دوست داری 

همه سر این قرار بیان , تو روز قرار حتی اونایی که یکم میشناسنت میشن رفیق صمیمیت 

حرف آخر : ربط این پائیز تولد چیه بعدا میگم بهتون چشمک