حرف اول سلام به مهم یاران پرشینی. خوبید. سلامتید. ببخشید دیر اومدم

تابستونتون قشنگ

 تابستونه فصل سر زدن به هر سو              به کوهستان به جنگل مثل آهو

 جونم تو این تابسنونوی امیدوارم به همه خوش بگذره . شاد باشید

 حرف  آخر: دوستون دارم ، این یک تعارف نیست تمومه زندگیه منهقلب