تردید نکن  دنیا تکرار یک لبخنده         معنیشو نفهمی تو آغوششو میبنده

تصمیم جهان اینه  هر قدر که می تونی  از عشق نترسی تا دنیامو بلرزونی

پسوند من تنها تصویر تو در  باده       دستا مو که میشناسی، کارش به تو افتاده

چشمای تو چشمامو درگیر چراغی کرد    هر نقطه این قصه با عشق تلاقی کرد

قلبم رو تلاوت کن، من آیه خاموشم     من با با تو یک رویا رو بی دغدقه می نوشم